УДК 614.8 (042.4)
ББК 68.9 я 73
Ж
51 
ISBN 966-7257-81-9

Затверджено вченою радою Академії державної податкової служби України. Протокол № 6 від 25.01.2001.

Рецензенти:
М.В. Шабанов, кандидат хімічних наук, доцент кафедри промислової екології НТУУ (КПІ).
А.І. Суббот, кандидат педагогічних наук, начальник кафедри бойової та спеціальної фізичної підготовки, полковник податкової міліції.

Желібо Є.П., Чмир А.І., Троян В.С., Савінов Є.О.
Ж 51 Безпека життєдіяльності: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. – 356 с.

Курс лекцій охоплює весь матеріал, передбачений програмою нормативної дисципліниБезпека життєдіяльності” для вищих закладів освіти, затвердженою Міністерством освіти і науки України 4 грудня 1998 року. 
У курсі лекцій розглянуто комплекс питань, які стосуються основних аспектів взаємодії людини з середовищем її життєдіяльності.
Подано характеристику джерел і породжених ними небезпек, що впливають на здоров’я і життя людини в усіх сферах її діяльності та можуть призвести до виникнення надзвичайних ситуацій. У лекціях сформульовані основні захисні заходи та засоби, які забезпечують безпеку життєдіяльності людини. Значна увага приділена людині, її фізіологічним та психологічним особливостям, медико-біологічним та соціальним проблемам здоров’я
Рекомендовано для студентів усіх спеціальностей

 

Передмова


Лекція 1. Вступ. 

1. Актуальність дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

2. Основні етапи розвитку проблеми забезпечення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

3. Поняття сталого розвитку суспільства та його проблеми.

4. Функції, цілі та завдання дисципліни “Безпека життєді­я ­ ль ­ ності”.

5. Об’єкти вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності”.

 

Розділ 1. Загальні основи безпеки життєдіяльності
Лекція 2. Тема 1.1. Основні поняття та визначення безпеки життєдіяльності

1. Поняття небезпеки, небезпечних ситуацій.

2. Поняття потенційної небезпеки.

3. Класифікація небезпек.

4. Характеристика небезпечних та шкідливих факторів.

5. Ризик як оцінка небезпек.

6. Системний аналіз у БЖД.

 

Розділ 2. Людина як елемент системи “Людина – життєве середовище
Лекція 3. Тема 2.1. Людина як біологічний та соціальний суб’єкт 

1. Людина та її походження.

2. Біологічні та соціальні ознаки людини.

3. Діяльність людини.

4. Праця як форми діяльності.


Лекція 4. Тема 2.2. Фізіологічні особливості організму людини

1. Анатомо-фізіологічна структура людини.

2. Будова, властивості аналізаторів.

3. Характеристика основних аналізаторів безпеки життєдіяльності.

4. Значення гомеостазу для забезпечення безпеки організму людини.


Лекція 5. Тема 2.3. Психологічні особливості організму людини

1. Психіка людини і безпека життєдіяльності.

2. Значення нервової системи в життєдіяльності людини.

3. Значення психіки людини у забезпеченні безпеки життєді­яльності.

4. Розвиток психіки і поведінка людини.

5. Властивості і якості людини.

6. Атрибути і риси людини.


Лекція 6. Тема 2.4. Медико-біологічні та соціальні проблеми здоров’я 

1. Основні визначення здоров’я.

2. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я.

3. Адаптація організму до зовнішніх факторів середовища.

4. Показники здоров’я.

5. Фактори, що впливають на здоров’я людини.

6. Система охорони здоров’я в Україні.


Лекція 7. Тема 2.5. Середовище життєдіяльності людини

1. Загальні поняття середовища життєдіяльності людини.

2. Характеристики природного середовища.

3. Техносфера як одна з умов життєдіяльності людини.

4. Соціально-політичне середовище.

5. Негативні фактори навколишнього середовища.

 

Розділ 3. Техногенні небезпеки та їх вплив на життєдіяльність людини
Лекція 8. Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (шум, вібрація, іонізуючі випромінювання)

1. Загальні відомості про техногенні небезпеки.

2. Засоби колективного та індивідуального захисту людини.

3. Дія шуму і вібрації на організм людини.

4. Іонізуючі випромінювання та їх характеристики.

5. Джерела іонізуючих випромінювань.

6. Дія іонізуючих випромінювань на людину.

7. Радіаційна безпека.


Лекція 9. Тема 3.1. Небезпеки виробничої сфери та побуту (електричний струм, електромагнітні випромінювання)

1. Дія електричного струму на організм людини.

2. Заходи та засоби захисту людини від дії електричного стру­­­му.

3. Джерела електромагнітного випромінювання.

4. Небезпечна дія електромагнітного випромінювання на ор­га­­­нізм людини.

5. Основні заходи та засоби захисту людини від дії електро­магнітного випромінювання.


Лекція 10. Тема 3.2. Хімічні та біологічні фактори небезпек
1. Загальна характеристика шкідливих хімічних речовин.

2. Токсична дія шкідливих речовин на організм людини.

3. Характеристика отруйних речовин.

4. Поняття гранично допустимої концентрації шкідливих ре­човин.

5. Загальна характеристика біологічних факторів небезпек.

6. Отруйні тварини і рослини.

7. Патогенні організми.

 

Лекція 11. Тема 3.3. Психофізіологічні фактори небезпек

1. Фізична діяльність людини.

2. Розумова діяльність людини.

3. Психофізіологічні фактори небезпек.

4. Фактори, що впливають на продуктивність праці.

5. Енерговитрати людини в процесі життєдіяльності.

6. Роль біоритмів у забезпеченні життєдіяльності людини.

7. Основні положення ергономіки.

 

Розділ 4. Глобальні небезпеки життєдіяльності людства та заходи зниження їх наслідків
Лекція 12. Тема 4.1. Природні небезпеки

1. Класифікація природних небезпек.

2. Тектонічні стихійні лиха.

3. Топологічні стихійні лиха.

4. Метеорологічні стихійні лиха.

5. Пожежі.

 

Лекція 13. Тема 4.2. Небезпеки техногенного характеру
1. Історичний розвиток техногенних небезпек.

2. Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє се­ редовище.

3. Аварії з витоком сильнодіючих отруйних речовин.

4. Аварії на транспорті.

5. Пожежі та вибухи.

 

Лекція 14. Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки (соціально-політичні небезпеки)
1. Війни.

2. Тероризм.

3. Екстремальні ситуації криміногенного характеру та способи їх уникнення.

4. Соціальна небезпека – алкоголізм.

5. Тютюнопаління.

 

Лекція 15. Тема 4.3. Соціально-політичні та комбіновані небезпеки (комбіновані небезпеки)
1. Природно-техногенні небезпеки.

2. Природно-соціальні небезпеки.

3. Захворювання, які передаються статевим шляхом.

4. СНІД – синдром набутого імунодефіциту.

5. Наркотики та наркоманія.

 

Лекція 16. Тема 4.4. Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі

1. Забруднення атмосфери міст.

2. Забруднення міських приміщень.

3. Забруднення питної води в містах.

4. Шумове, вібраційне та електромагнітне забруднення міст.

5. Безпека поведінки людей в умовах міста.

 

Розділ 5. Безпека життєдіяльності в умовах надзвичайних ситуацій
Лекція 17. Тема 5.1. Захист населення у надзвичайних ситуаціях і ліквідація їх наслідків

1. Визначення, причини виникнення та класифікація над­звичайних ситуацій.

2. Запобігання виникненню НС.

3. Організація життєзабезпечення населення в НС.

4. Ліквідація наслідків НС.

 

Розділ 6. Організація та управління безпекою життєдіяльності
Лекція 18. Тема 6.1. Правові основи безпеки життєдіяльності

1. Законодавство України про охорону здоров’я.

2. Законодавство України про охорону праці та пожежну безпеку.

3. Закон України “Про дорожній рух”.

4. Закони України “Про Цивільну оборону”.

5. Законодавство України про охорону навколишнього сере­до­вища.

6. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності.


Тема 6.2. Управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

 

Література

 

Сборник гигиенических нормативов (74 документа)
Сборник санитарных норм и правил (365 документов)
Пособие для проведения вводного инструктажа по охране труда.
Сборник инструкций по охране труда (около 400 шт.).

Примерные инструкции по охране труда

Лекції з охорони праці

Как действовать в чрезвычайной ситуации Справочное пособие (Это нужно знать! Это нужно помнить! Это нужно уметь!)

Электробезопасность. Учебное пособие

Общие требования к средствам защиты работающих
ГОСТ 12.4.011-89 Средства защиты работающих Общие требования и классификация
ГОСТ 12.4.115-82 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩИХ ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ
НПАОП 0.00-4.01-08 Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту
ГОСТ 12.4.103-83 ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НОГ И РУК Классификация
НОРМИ БЕЗПЛАТНОЇ ВИДАЧІ СПЕЦІАЛЬНОГО ОДЯГУ, СПЕЦІАЛЬНОГО ВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКАМ ЗАГАЛЬНИХ ПРОФЕСІЙ РІЗНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

Методическое пособие специалисту по охране труда. Выпуск 1. Перечень и образцы по ОТ. Программы проведения инструктажей по ТБ и формы журналов
Настоящее методическое пособие предназначено начинающим специалистам по охране труда организаций и содержит необходимый перечень и образцы документов по охране труда, обязательных для организаций всех форм собственности.

“Засоби малої механізації” (навчальний посібник по організації та методиці підготовки до дій за призначенням військ Цивільної оборони)

Кріса І.Я., Михайлов Ю.М., Бєлан С.В., Штангей Г.В., Єременко В.П. Методи визначення осередку пожежі: Навчальний посібник – Харків: АЦЗУ, 2005. - 215 с.

ОХОРОНА ПРАЦІ. ЛЕКЦІЇ (16 ТЕМ)

ОХОРОНА ПРАЦІ. ЛЕКЦІЇ (6 ТЕМ)

Действия населения по выживанию в современных чрезвычайных ситуациях

Получить свой бесплатный сайт в uCoz

Hosted by uCoz