Ћ≈ ÷≤я 18
“ема 6.2. ”правл≥нн¤ та нагл¤д за безпекою життЇд≥¤льност≥

 онтроль за дотриманн¤м законодавства щодо безпеки життЇд≥¤льност≥ в ”крањн≥ зд≥йснюють р≥зн≥ державн≥ та громадськ≥ орган≥зац≥њ. —еред них в≥др≥зн¤ютьс¤ державн≥ органи загальноњ, соц≥альноњ та галузевоњ компетенц≥њ. ƒо першоњ групи орган≥в належать ¬ерховна –ада,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в, виконавч≥ ком≥тети м≥сцевих рад народних депутат≥в, м≥сцев≥ адм≥н≥страц≥њ.
ƒержавн≥ органи спец≥альноњ компетенц≥њ уповноважен≥ контролювати д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н з питань охорони прац≥, охорони здоровТ¤, охорони навколишнього середовища. 
ƒержавне управл≥нн¤ охороною прац≥ в ”крањн≥ зд≥йснюють: 
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни; 
ƒержавний ком≥тет ”крањни по нагл¤ду за охороною прац≥; 
м≥н≥стерства та ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади; 
м≥сцева державна адм≥н≥страц≥¤, м≥сцев≥ ради народних депутат≥в. 
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечуЇ: реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони прац≥; затверджуЇ нац≥ональну програму щодо пол≥пшенн¤ стану безпеки, г≥г≥Їни прац≥ ≥ виробничого середовища; визначаЇ функц≥њ м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади щодо створенн¤ безпечних ≥ нешк≥дливих умов прац≥ та нагл¤ду за охороною прац≥; визначаЇ пор¤док створенн¤ ≥ використанн¤ державного, галузевих ≥ рег≥ональних фонд≥в охорони прац≥. 
ƒл¤ розробки ≥ реал≥зац≥њ ц≥л≥сноњ системи державного управл≥нн¤ охороною прац≥ при  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни створена Ќац≥ональна рада з питань безпечноњ життЇд≥¤льност≥ населенн¤, ¤ку очолюЇ в≥це-премТЇр-м≥н≥стр ”крањни.
ƒержавний ком≥тет ”крањни по нагл¤ду за охороною прац≥: зд≥йснюЇ комплексне управл≥нн¤ охороною прац≥ на державному р≥вн≥, реал≥зуЇ державну пол≥тику в ц≥й галуз≥; розробл¤Ї за участю м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади та профсп≥лок нац≥ональну програму пол≥пшенн¤ безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища ≥ контролюЇ њњ виконанн¤; координуЇ роботу м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади, м≥сцевоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ та обТЇднань п≥дприЇмств у галуз≥ безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища; опрацьовуЇ ≥ перегл¤даЇ сп≥льно з органами прац≥, статистики ≥ охорони здоровТ¤ систему показник≥в обл≥ку умов ≥ безпеки прац≥; бере участь у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ з питань охорони прац≥, вивчаЇ, узагальнюЇ ≥ поширюЇ св≥товий досв≥д у ц≥й галуз≥, орган≥зовуЇ виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ≥ угод ≥з питань безпеки, г≥г≥Їни прац≥ та виробничого середовища; одержуЇ безплатно в≥д м≥н≥стерств, ≥нших центральних орган≥в державноњ виконавчоњ влади, м≥сцевоњ державноњ адм≥н≥страц≥њ та п≥дприЇмств ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ виконанн¤ покладених на нього завдань. 
ћ≥н≥стерство прац≥ та соц≥альноњ пол≥тики ”крањни: зд≥йснюЇ державну експертизу умов прац≥; визначаЇ пор¤док та зд≥йснюЇ контроль за ¤к≥стю проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць щодо њх в≥дпов≥дност≥ нормативним актам про охорону прац≥; бере участь у розробц≥ нормативних акт≥в про охорону прац≥. 
ƒл¤ координац≥њ, вдосконаленн¤ роботи з охорони прац≥ ≥ контролю за ц≥Їю роботою в центральному апарат≥ м≥н≥стерств та ≥нших центральних органах державноњ виконавчоњ влади створюютьс¤ служби охорони прац≥.
–еал≥зац≥¤ державноњ пол≥тики охорони здоровТ¤ покладаЇтьс¤ на органи державноњ виконавчоњ влади. 
ќсобисту в≥дпов≥дальн≥сть за нењ несе ѕрезидент ”крањни. ѕрезидент ”крањни у своњй щор≥чн≥й допов≥д≥ ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни передбачаЇ зв≥т про стан реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики в галуз≥ охорони здоровТ¤. ѕрезидент ”крањни виступаЇ гарантом права громад¤н на охорону здоровТ¤, забезпечуЇ виконанн¤ законодавства про охорону здоровТ¤ через систему орган≥в державноњ виконавчоњ влади, проводить у житт¤ державну пол≥тику охорони здоровТ¤ та зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤, передбачен≥  онституц≥Їю ”крањни. 
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни орган≥зовуЇ розробку та зд≥йсненн¤ комплексних ≥ ц≥льових загальнодержавних програм, створюЇ економ≥чн≥, правов≥ та орган≥зац≥йн≥ механ≥зми, що стимулюють ефективну д≥¤льн≥сть у галуз≥ охорони здоровТ¤, забезпечуЇ розвиток мереж≥ заклад≥в охорони здоровТ¤, укладаЇ м≥жур¤дов≥ угоди ≥ координуЇ м≥жнародне сп≥вроб≥тництво з питань охорони здоровТ¤, а також у межах своЇњ компетенц≥њ зд≥йснюЇ ≥нш≥ повноваженн¤, покладен≥ на органи державноњ виконавчоњ влади в галуз≥ охорони здоровТ¤. 
ћ≥н≥стерства, в≥домства та ≥нш≥ центральн≥ органи державноњ виконавчоњ влади в межах своЇњ компетенц≥њ розробл¤ють програми ≥ прогнози в галуз≥ охорони здоровТ¤, визначають Їдин≥ науково обірунтован≥ державн≥ стандарти, критер≥њ та вимоги, що мають спри¤ти охорон≥ здоровТ¤ населенн¤, формують ≥ розм≥щують державн≥ замовленн¤ з метою матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ галуз≥, зд≥йснюють державний контроль ≥ нагл¤д та ≥ншу виконавчо-розпор¤дчу д≥¤льн≥сть у галуз≥ охорони здоровТ¤. 
—пец≥ально уповноваженим центральним органом державноњ виконавчоњ влади в галуз≥ охорони здоровТ¤ Ї ћ≥н≥стерство охорони здоровТ¤ ”крањни, компетенц≥¤ ¤кого визначаЇтьс¤ положенн¤м, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. 
ƒержавну сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чну службу становл¤ть органи, установи ≥ заклади сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного проф≥лю ћ≥н≥стерства охорони здоровТ¤ ”крањни, в≥дпов≥дн≥ установи, заклади, частини ≥ п≥дрозд≥ли ћ≥н≥стерства оборони ”крањни, ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни, ƒержавного ком≥тету у справах охорони державного кордону ”крањни, Ќац≥ональноњ гвард≥њ ”крањни, —лужби безпеки ”крањни. 
—пец≥ально уповноваженим центральним органом державноњ виконавчоњ влади, що зд≥йснюЇ контроль ≥ нагл¤д за додержанн¤м сан≥тарного законодавства, державних стандарт≥в, критер≥њв та вимог, спр¤мованих на забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤, Ї ћ≥н≥стерство охорони здоровТ¤ ”крањни. 
ƒержавну сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чну службу ”крањни очолюЇ головний державний сан≥тарний л≥кар ”крањни Ц перший заступник ћ≥н≥стра охорони здоровТ¤ ”крањни, ¤кий призначаЇтьс¤ на посаду ≥ зв≥льн¤Їтьс¤ з нењ  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.
ќсновними напр¤мами д≥¤льност≥ державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби Ї: зд≥йсненн¤ державного сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного нагл¤ду; визначенн¤ пр≥оритетних заход≥в у проф≥лактиц≥ захворювань, а також у охорон≥ здоровТ¤ населенн¤ в≥д шк≥дливого впливу на нього фактор≥в навколишнього середовища; вивченн¤, оц≥нка ≥ прогнозуванн¤ показник≥в здоровТ¤ населенн¤ залежно в≥д стану середовища життЇд≥¤льност≥ людини, встановленн¤ фактор≥в навколишнього середовища, що шк≥дливо впливають на здоровТ¤ населенн¤; п≥дготовка пропозиц≥й щодо забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤, запоб≥ганн¤ занесенню та поширенню особливо небезпечних (у тому числ≥ карантинних) та небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб; контроль за усуненн¤м причин ≥ умов виникненн¤ ≥ поширенн¤ ≥нфекц≥йних, масових не≥нфекц≥йних захворювань, отруЇнь та рад≥ац≥йних уражень людей; державний обл≥к ≥нфекц≥йних ≥ профес≥йних захворювань та отруЇнь; видача висновк≥в державноњ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чноњ експертизи щодо обТЇкт≥в поводженн¤ з в≥дходами; встановленн¤ сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних вимог до продукц≥њ, що виробл¤Їтьс¤ з в≥дход≥в, та видача г≥г≥Їн≥чного сертиф≥ката на нењ; мето-дичне забезпеченн¤ та зд≥йсненн¤ контролю п≥д час визначенн¤ р≥вн¤ небезпечност≥ в≥дход≥в.
 ер≥вництво цив≥льною обороною ”крањни в≥дпов≥дно до њњ побудови покладаЇтьс¤ на  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, м≥н≥стерства, ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади, –аду м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, кер≥вник≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ ≥ п≥дпор¤дкуванн¤. 
Ќачальником цив≥льноњ оборони ”крањни Ї ѕремТЇр-м≥н≥стр ”крањни, а його заступником Ц кер≥вник м≥н≥стерства з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи.
ЅезпосереднЇ виконанн¤ завдань цив≥льноњ оборони зд≥йснюЇтьс¤ пост≥йно д≥ючими органами управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони, у тому числ≥ створеними у склад≥ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й силами та службами цив≥льноњ оборони. 
ќргани управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони, ¤к≥ вход¤ть до складу м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, Ї п≥дрозд≥лами подв≥йного п≥дпор¤дкуванн¤. 
 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни: забезпечуЇ зд≥йсненн¤ заход≥в щодо попередженн¤ надзвичайних ситуац≥й та л≥кв≥дац≥њ њх насл≥дк≥в; розпод≥л¤Ї м≥ста ≥ територ≥њ за групами, а юридичних ос≥б Ц за категор≥¤ми щодо реал≥зац≥њ заход≥в ≥з цив≥льноњ оборони; створюЇ резерви засоб≥в ≥ндив≥дуального захисту ≥ майна цив≥льноњ оборони, матер≥ально-техн≥чних та ≥нших фонд≥в на випадок надзвичайних ситуац≥й у мирний ≥ воЇнний час, а також визначаЇ њх обс¤г ≥ пор¤док використанн¤; вживаЇ заход≥в щодо забезпеченн¤ готовност≥ орган≥в управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони, сил ≥ засоб≥в цив≥льноњ оборони до д≥й в умовах надзвичайних ситуац≥й; створюЇ Їдину систему п≥дготовки орган≥в управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони, сил цив≥льноњ оборони та населенн¤ до д≥й в умовах надзвичайних ситуац≥й; визначаЇ пор¤док створенн¤ спец≥ал≥зованих профес≥йних та невоЇн≥зованих пошуково-р¤тувальних формувань; задовольн¤Ї моб≥л≥зац≥йн≥ потреби в≥йськ, орган≥в управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони та установ цив≥льноњ оборони. 
ћ≥н≥стерство з питань надзвичайних ситуац≥й та у справах захисту населенн¤ в≥д насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи: забезпечуЇ зд≥йсненн¤ державноњ пол≥тики у сфер≥ цив≥льноњ оборони, захисту населенн¤ ≥ м≥сцевостей в≥д насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, попередженн¤ цих ситуац≥й; орган≥зовуЇ розробку та зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дних заход≥в ≥з цив≥льноњ оборони; керуЇ д≥¤льн≥стю п≥дпор¤дкованих йому орган≥в управл≥нн¤ у справах цив≥льноњ оборони та спец≥ал≥зованих формувань, в≥йськами цив≥льноњ оборони; зд≥йснюЇ контроль за виконанн¤м вимог цив≥льноњ оборони, станом готовност≥ сил ≥ засоб≥в цив≥льноњ оборони, проведенн¤м р¤тувальних та ≥нших нев≥дкладних роб≥т у раз≥ виникненн¤ надзвичайних ситуац≥й; координуЇ д≥¤льн≥сть центральних орган≥в виконавчоњ влади, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, виконавчих орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та юридичних ос≥б щодо л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в надзвичайних ситуац≥й, проведенн¤ пошуку ≥ р¤туванн¤ людей; зд≥йснюЇ опов≥щенн¤ населенн¤ про загрозу або виникненн¤ надзвичайноњ ситуац≥њ, забезпечуЇ належне функц≥онуванн¤ в≥домчих територ≥альних ≥ локальних систем опов≥щенн¤; зд≥йснюЇ навчанн¤ населенн¤, представник≥в орган≥в управл≥нн¤ ≥ сил цив≥льноњ оборони з питань захисту ≥ д≥й у надзвичайних ситуац≥¤х; орган≥зовуЇ ф≥нансове ≥ матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤ в≥йськ цив≥льноњ оборони, пошуково-р¤тувальних та ≥нших п≥дпор¤дкованих йому спец≥ал≥зованих формувань; створюЇ зг≥дно ≥з законодавством п≥дприЇмства з виробництва спец≥альноњ ≥ авар≥йно-р¤тувальноњ техн≥ки, засоб≥в захисту населенн¤ ≥ контролю тощо. 
ƒержавне управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюють  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ради народних депутат≥в та њх виконавч≥ й розпор¤дч≥ органи, а також спец≥альн≥ уповноважен≥ на те державн≥ органи з питань охорони природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в в ”крањн≥, ћ≥н≥стерство еколог≥њ та природних ресурс≥в.
ћ≥н≥стерство еколог≥њ та природних ресурс≥в зд≥йснюЇ координац≥ю вс≥х природоохоронних роб≥т в ”крањн≥, готуЇ дл¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в пропозиц≥њ з питань охорони природи ≥ рац≥онального використанн¤ водних ресурс≥в, розробл¤Ї пропозиц≥њ щодо вдосконаленн¤ господарського механ≥зму управл≥нн¤ процесом природокористуванн¤, еколог≥чн≥ нормативи, правила та стандарти; готуЇ довгостроков≥ державн≥ ц≥льов≥ програми з охорони довк≥лл¤, зд≥йснюЇ еколог≥чну експертизу схем розвитку ≥ розм≥щенн¤ продуктивних сил ”крањни, контроль за дотриманн¤м еколог≥чних норм п≥д час розробленн¤ новоњ техн≥ки, технолог≥њ та матер≥ал≥в, еколог≥чну експертизу проект≥в ус≥х новобудов ≥ д≥ючих промислових обТЇкт≥в.
ћ≥н≥стерство еколог≥њ маЇ право заборонити буд≥вництво, реконструкц≥ю або розширенн¤ обТЇкт≥в промислового чи ≥ншого призначенн¤, проведенн¤ роб≥т з експлуатац≥њ природних ресурс≥в, ¤кщо вони порушують природоохоронне законодавство, а також прит¤гти до в≥дпов≥дальност≥ ¤к орган≥зац≥њ, так ≥ окремих громад¤н у раз≥ порушенн¤ природоохоронного законодавства.
ћ≥н≥стерство еколог≥њ та природних ресурс≥в працюЇ в т≥сному звТ¤зку з ћ≥н≥стерством охорони здоровТ¤ та п≥дпор¤дкованими йому сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чними службами, ћ≥н≥стерством с≥льського господарства, ƒержавним ком≥тетом з г≥дрометеоролог≥њ, ƒержавним ком≥тетом водного господарства, ƒержавним ком≥тетом з питань геолог≥њ, ƒержавним ком≥тетом земельного господарства, Ќац≥ональним ком≥тетом ав≥ац≥њ ”крањни.
–≥шенн¤ ћ≥н≥стерства еколог≥њ та природних ресурс≥в, винесен≥ в межах його компетенц≥њ, Ї обовТ¤зковими дл¤ виконанн¤ вс≥ма м≥н≥стерствами, обТЇднанн¤ми, п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми.

<< попередн¤     зм≥ст     наступна >>


<< попередн¤     зм≥ст     наступна >>

Hosted by uCoz